home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

>> mrt 2018: -4- virtual name hosts

 1. user accounts voor toegang en website-plaatsing
  we creeëren eerst een algemene plek voor 'alle' webusers;
  daarna creëren we de users met hun home-dir op die plek:
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo mkdir /www-homes
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo useradd -m --home-dir /www-homes/bob bob
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo useradd -m --home-dir /www-homes/dylan dylan
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ tail -n 5 /etc/passwd
  student:x:1000:1000:student:/home/student:/bin/bash
  bert:x:1001:1001::/home/bert:/bin/bash
  apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
  bob:x:1002:1002::/www-homes/bob:/bin/bash
  dylan:x:1003:1003::/www-homes/dylan:/bin/bash

  we proberen de accounts (nu nog zonder paswoord),
  en we creëren als deze users een Public directory

  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo su bob
  [bob@cOS74-T06-2 student]$ cd
  [bob@cOS74-T06-2 ~]$ pwd
  /www-homes/bob
  [bob@cOS74-T06-2 ~]$ mkdir Public
  [bob@cOS74-T06-2 ~]$ exit
  exit
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo su dylan
  [dylan@cOS74-T06-2 student]$ cd
  [dylan@cOS74-T06-2 ~]$ pwd
  /www-homes/dylan
  [dylan@cOS74-T06-2 ~]$ mkdir Public
  [dylan@cOS74-T06-2 ~]$ ls
  Public
  [dylan@cOS74-T06-2 ~]$ exit
  exit

  tenslotte plaatsen we een index.html file in Public ter identificatie ...

  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo su bob
  [sudo] password for student: 
  [bob@cOS74-T06-2 student]$ cd
  [bob@cOS74-T06-2 ~]$ cd Public
  [bob@cOS74-T06-2 Public]$ cat > index.html
  DIT IS BOBs WEBSITE <CTRL><D>
  [bob@cOS74-T06-2 Public]$ exit
  exit
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo su dylan
  [dylan@cOS74-T06-2 student]$ cd
  [dylan@cOS74-T06-2 ~]$ cd Public
  [dylan@cOS74-T06-2 Public]$ cat > index.html
  DIT IS DE WEBSITE van DYLAN <CTRL><D>
  [dylan@cOS74-T06-2 Public]$ 
 2. configuratie apache
  in CentOS7 is de algemene config file (/etc/httpd/conf/httpd.conf) minder modulair van opbouw dan die in Ubuntu16. Ik ga eerst even kijken hoe de config precies is opgebouwd:
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ cd /etc/httpd
  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ tree
  .
  ├── conf
  │   ├── httpd.conf
  │   └── magic
  ├── conf.d
  │   ├── autoindex.conf
  │   ├── README
  │   ├── userdir.conf
  │   └── welcome.conf
  ├── conf.modules.d
  │   ├── 00-base.conf
  │   ├── 00-dav.conf
  │   ├── 00-lua.conf
  │   ├── 00-mpm.conf
  │   ├── 00-proxy.conf
  │   ├── 00-systemd.conf
  │   └── 01-cgi.conf
  ├── logs -> ../../var/log/httpd
  ├── modules -> ../../usr/lib64/httpd/modules
  └── run -> /run/httpd

  wat is de root-directory van apache?

  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ grep -i serverroot conf/httpd.conf
  # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
  # with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
  # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
  # ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
  # same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
  ServerRoot "/etc/httpd"

  waar en hoe zitten de includes?

  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ grep -i ^include conf/httpd.conf
  Include conf.modules.d/*.conf
  IncludeOptional conf.d/*.conf

  ik zou conf.sites-enabled/*.conf als include willen toevoegen ...
  misschien aan het einde van de httpd.conf

  # Supplemental configuration
  #
  # Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
  IncludeOptional conf.d/*.conf
  # virtual host configuration (put by student 16/3/2018 - 10am)
  #
  Include conf.sites-enabled/*.conf

  vervolgens maak ik twee directories:
  /etc/httpd/conf.sites-enabled
  /etc/httpd/conf.sites-available

  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ sudo mkdir conf.sites-enabled
  [sudo] password for student: 
  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ sudo mkdir conf.sites-available
  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ cd conf.sites-available/

  Ik zet de default site in sites-available ...

  [student@cOS74-T06-2 conf.sites-available]$ sudo nano 000.default.conf
  <VirtualHost *:80>
    ServerName default.local
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/html
  </VirtualHost>

  en maak een symbolic link naar sites-enabled

  [student@.sites-available]$ cd ../conf.sites-enabled/
  [student@.sites-enabled]$ sudo ln -s ../conf.sites-available/000.default.conf .
 3. virtual name hosts
  In het voorgaande punt hebben we de httpd.conf aangepast om onze websites modulair te kunnen beheren. Nu gaan we twee extra sites (name hosts) toevoegen aan apache2:
  bob.conf en dylan.conf
  [student@cOS74-T06-2 httpd]$ cd conf.sites-available/
  [student@cOS74-T06-2 conf.sites-available]$ cat bob.conf 
   
  <VirtualHost *:80>
  ServerName bob.netmusic.be
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /www-homes/bob/Public
  </VirtualHost>
   
  [student@cOS74-T06-2 conf.sites-available]$ cat dylan.conf 
   
  <VirtualHost *:80>
  ServerName dylan.netmusic.be
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /www-homes/dylan/Public
  </VirtualHost>

  Vervolgens moeten we de conf-fimes linken naar conf.sites-enabled ...

  [student@conf.sites-available]$ cd ../conf.sites-enabled/
  [student@conf.sites-enabled]$ sudo ln -s ../conf.sites-available/bob.conf .
  [student@conf.sites-enabled]$ sudo ln -s ../conf.sites-available/dylan.conf .

  En apache2 herstarten ... (met een reload):
  [student@cOS74-T06-2 conf.sites-enabled]$ sudo systemctl reload httpd
   
  Het is dan nuttig even de status op te vragen:

  [student@cOS74-T06-2 conf.sites-enabled]$ sudo systemctl status httpd
  ● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2018-03-16 10:11:21 CET; 23min ago
   Docs: man:httpd(8)
      man:apachectl(8)
  Process: 1237 ExecReload=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 910 (httpd)
  Status: "Total requests: 0; Current requests/sec: 0; Current traffic:  0 B/sec"
  CGroup: /system.slice/httpd.service
      ├─ 910 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1239 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1240 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1241 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─1242 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      └─1243 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
    
  Mar 16 10:11:20 cOS74-T06-2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
  Mar 16 10:11:21 cOS74-T06-2 httpd[910]: AH00558: httpd: Could not reliably d...ge
  Mar 16 10:11:21 cOS74-T06-2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
  Mar 16 10:33:28 cOS74-T06-2 httpd[1217]: AH00558: httpd: Could not reliably d...e
  Mar 16 10:33:28 cOS74-T06-2 systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
  Mar 16 10:34:34 cOS74-T06-2 httpd[1237]: AH00558: httpd: Could not reliably d...e
  Mar 16 10:34:35 cOS74-T06-2 systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.

  en te testen ...
   
  we krijgen de default site als we surefen op ip-adres ...
   
  maar ....
   
  op bob.netmusic.be en dylan.netmusic.be krijgen we:
  "Forbidden -- You don't have permission to access / on this server."
   

 4. Forbidden oplossen
   
  4.1. toegang verlenen in /etc/httpd/conf/httpd.conf
   
  ... ergens in deze file staan de directory declaraties,
  die zien er uit als volgt:
  <Directory /var/www></Directory>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Require all granted
  </Directory>

  en onder de laatste declaratie, plaatsen we het volgende:

  #
  # added to allow virtual hosts from /www-homes
  <Directory /www-homes>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
  </Directory>
  #

  we doen dit en reloaden apache2, maar er is nog steeds Forbidden
   
  4.2. toegang verlenen inSElinux
   
  we moeten eerst policy-core-utils installeren:

  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo yum install policycoreutils-python
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: ftp.belnet.be
  * extras: ftp.belnet.be
  * updates: ftp.belnet.be
  Resolving Dependencies
  ...
  Installed:
  policycoreutils-python.x86_64 0:2.5-17.1.el7                  
   
  Dependency Installed:
  audit-libs-python.x86_64 0:2.7.6-3.el7 checkpolicy.x86_64 0:2.5-4.el7    
  libcgroup.x86_64 0:0.41-13.el7     libsemanage-python.x86_64 0:2.5-8.el7 
  python-IPy.noarch 0:0.75-6.el7     setools-libs.x86_64 0:3.3.8-1.1.el7  
   
  Complete!

  vervolgens voegen we /www-homes/*/Public toe als een regular expression aan httpd:

  $ sudo semanage fcontext --add --type httpd_sys_content_t "/www-homes/.*/Public(/.*)?"
  $ sudo restorecon -Rv /www-homes

  maar nog steeds krijgen we Forbidden 403
   
  4.3. file permissions
   
  De file permissions van /www-homes en onderliggende zijn niet leesbaar voor de user van het process httpd:

  [student@cOS74-T06-2 ~]$ ls -l /www-homes/
  total 0
  drwx------. 3 bob  bob  97 Mar 16 09:24 bob
  drwx------. 3 dylan dylan 97 Mar 16 09:25 dylan

  Die moeten we nog aanpassen met chmod -R 755
   
  [student@cOS74-T06-2 ~]$ sudo chmod -R 755 /www-homes/
   
  tenslotte herstarten we voor de zekerheid apache2 ...
   
  [student@cOS74-T06-2 conf]$ sudo systemctl reload httpd
   
   
  . . . ... en tot onze niet geringe verbazing werkt alles nu ...