home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

backups revisited

 
Een goede backup staat op een opslagmedium (harde schijf, tape, andere) die gedeconnecteerd van een systeem, opgeslagen wordt onder normale klimatologische omstandigheden: kamertemperatuur en relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 85%), op een andere locatie (d.i. een ander gebouwencomplex) zoals bvb een bankkluis. Backups moeten regelmatig getest worden om te zien of ze volledig zijn, en bovendien moet een terugplaatsprocedure op regelmatige tijdstippen (minstens één keer per jaar) plaatsvinden.
 

 1. cp
   
  Op je eigen machine, maar naar een andere schijf (bvb USB of eSATA) ... De schijf wordt na kopiëren afgekoppeld en elders opgeslagen.
   
  mountpoint en mount commando:
   
  $ sudo mkdir /home/backups
  $ sudo mount /dev/mapper/ubuntu--vg-backups /home/backups/
   
  eenvoudig backup commando met cp:
   
  $ sudo mkdir -p /home/backup/webs-01/2016-10-25/
  $ sudo cp -rvpdu /var/www /home/backup/webs-01/2016-10-25/
  zoek zelf op waarvoor de opties  dienen
   
 2. scp
   
  Tussen twee machines. Er moet een procedure bestaan die op de doelmachine de backup loskoppelt van het systeem, en op een goede locatie opslaat. Dit is makkelijker dan met cp, want je kan de backup-doelmachine makkelijker stilleggen, om de backup af te koppelen.
   
  Praktisch: moet eigenlijk als root, en bijgevolg hebben we keys nodig. Bovendien kunnen we als root geen gebruik maken van het commando ssh-copy-id, want in
  /etc/ssh/sshd_config staat dat we als root niet met paswoorden mogen inloggen:
  ...
  # Authentication:
  LoginGraceTime 120
  PermitRootLogin without-password
  StrictModes yes
  ...

  Bovendien, moeten we als we ooit een backup moeten terugplaatsen ook in omgekeerde richting met ssh kunnen werken. We gaan als volgt te werk:
   
  als root op machine A (10.104.201.101)
   
  # cd
  # ssh-keygen

  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):  <ENTER>
  Created directory '/root/.ssh'.
  Enter passphrase (empty for no passphrase): (leave this empty) <ENTER>
  Enter same passphrase again: (leave this empty) <ENTER>
  Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
  Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
  The key fingerprint is:
  SHA256:puJVuDzkw7feFAW8OKi7BY+fZ+K+4vekFJ2Apcx93J8 root@clt-m18-nat10-104
  The key's randomart image is:
  +---[RSA 2048]----+
  |   . ..   |
  |  o = . ...   |
  |  = o.o....  |
  |   .=o..o .  |
  |  ..+ S.. E  |
  |  .O *  .   |
  |  o.& o .   |
  |  .o*oBo+    |
  |  .+*BB+ .   |
  +----[SHA256]-----+

  De passphrase is leeg, want we moeten indien nodig een scp-backup-script vrij kunnen laten runnen vanaf cron
   
  We kijken nu even wat we hebben gecreëerd:
  # cd .ssh
  # ls -l
  total 8
  -rw------- 1 root root 1679 Nov 4 09:17 id_rsa
  -rw-r--r-- 1 root root 404 Nov 4 09:17 id_rsa.pub
   
  Vervolgens plaatsen we de public-key ook in authorized_keys:
  # cat id_rsa.pub >> authorized_keys
   
  Daarna creëren we een tar-bestand van de directory .ssh en copieren we dit naar de directory van de standaardgebruiker, in dit voorbeeld, bert ; we moeten misschien ook nog de eigendom aanpassen:
  # cd $HOME
  # tar -cv .ssh -f sshdirroot.tar
  # mv sshdirroot.tar /home/bert
  # chown bert:bert /home/bert/sshdirroot.tar
   
  als gewone gebruiker bert op machine A
   
  De gewone gebruiker bert kan wel gewoon ssh gebruiken met paswoorden, en bijgevolg een tar-bestand van A naar B (10.104.201.102) sturen:
  $ scp sshdirroot2.tar 10.104.201.102:~/
   
  als root op machine B
   
  # mv sshdirroot.tar ~
  # tar -xvf sshdirroot.tar
   
  test van B naar A als root
   
  # ssh 10.104.201.101
   
  test van A naar B als root
   
  # ssh 10.104.201.102
   
  De eigenlijke backup, vanaf machine A als root
   
  We maken eerst een backup-directory aan op B:
  # ssh 10.104.201.102 'mkdir -p /home/backups/webs/$(date +%y-%m-%d)'
   
  Tenslotte kopieren we de belangrijke inhoud van onze webserver naar de backup-machine B:
  # scp -rp /var/www/ 10.104.201.102:/home/backups/webs/$(date +%y-%m-%d)
   
  Vergeet niet te controlleren op machine B of het gelukt is ...
   

 3. rsync
   
  rsync verschilt niet zoveel van scp, behalve dan dat rsync incrementeel werkt en alleen aangepaste bestanden doorstuurt.
   
  Met de keys uit de vorige oefening zou dit onmiddellijk moeten draaien van A naar B:
  $ sudo rsync -av /var/www/ -e ssh 10.104.201.102:/home/backups
   
 4. unison
   
  Unison kan makkelijker geautomatiseerd worden als rsync of ssh. Principes zijn hetzelfde.
   
  installeer unison op 2 machines:
   
  sudo apt-get install unison
   
  gebruik unison van de command line (let op de dubbele slash):
   
  unison -auto -times -ignore 'Path .*' -ignore 'Name .*' /home/user/ ssh://10.104.201.102//home/user
   
  gebruik unison met profielen(je kan ze plaatsen in $home/.unison
    
  Het bovenstaande commando hernomen als profiel:

  # Roots of the synchronization
  /home/user/ 
  ssh://10.104.201.102//home/user
  # Parameters
  ignore = Path .*
  ignore = Name .*
  times = true
  auto = true

  Een ander voorbeeld: a minimal profile: here is a very minimal profile file, such as might be found in .unison/default.prf:

  # Roots of the synchronization
  root = /home/bcpierce
  root = ssh://saul//home/bcpierce
  
  # Paths to synchronize 
  path = current
  path = common
  path = .netscape/bookmarks.html

  Meer profielen:
  http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/download/releases/stable/unison-manual.html#minimalprofile
   

 5. RAID
   
  RAID is geen backup. RAID zorgt voor redundancy, d.i. meervoudige onmiddellijke opslag. Als één harde schijf (of in RAID6 twee) het begeeft kan je nog verder werken. Maar als je filesystem de geest geeft gebeurt dit over de GANSE RAID en kun je niet terug. Een backup is iets waarnaar je kan teruggrijpen, een soort snapshot in de tijd.
   
 6. DRBD
   
  DRBD is GEEN BACKUP. DRBD is niet zo heel veel verschillend van RAID, behalve dan dat er filesystems op verschillende plaatsen op verschillende computers gelijktijdig worden geüpdate. Het probleem van corrupte data is gelijkaardig als bij RAID.
   
 7. snapshots
   
  Een SNAPSHOT is GEEN BACKUP. Sommige filesystems laten toe snapshots te maken in de tijd. Het zijn dan zogenaamde incrementele filesystems. Als het filesystem breekt, breekt echter ook de snapshot. Filesystem en virtual-machine snapshots zijn GEEN BACKUP
   
 8. oefeningen: ALLE OEFENINGEN OP EEN LINUX MINT
  • cp testem met rvpdu --> en backup terugzetten op derde medium
  • SCP ALS GEWONE USER EEERST DAARNA ALS NE ROOT MET KEYS
  • rsync TRY IT
  • unison KAN JE OOK PROBEREN ALS ROOT MET DEZELFDE KEYS