home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

openVPN server

  
De volgende documentatie op de stie van digital ocean is goed:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-and-configure-an-openvpn-server-on-ubuntu-20-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-18-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-openvpn-server-on-ubuntu-14-04
 

openVPN ubuntu 16

 

 1. testomgeving
   
  We installeren 2 extra machines:
   
  • een openVPN server: ubuntu 14.04 in ons NAT-netwerk
  • een openVPN client: LinuxMint17.3 bridged
    
 2. Netwerk
   
  • SERVER:
   # The primary network interface
   auto eth0
   iface eth0 inet static
   address 172.16.10.200
   netmask 16
   gateway 172.16.0.1
   dns-nameservers 10.28.100.10 10.28.100.20
  • CLIENT: DHCP met network-manager  
    
 3. updaten
   
  We voeren zowel op de client als op de server het volgende uit:
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get upgrade
   
 4. server: installatie openVPN
   
  We installeren de pakketten openvpn en easy-rsa:
  $ sudo apt-get install openvpn easy-rsa
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following extra packages will be installed:
  liblzo2-2 libpkcs11-helper1 easy-rsa
  The following NEW packages will be installed:
  liblzo2-2 libpkcs11-helper1 openvpn easy-rsa libccid opensc pcscd

   

 5. server: voorbereiding directory structuur openVPN
   
  • we werken als root in directory /etc/openvpn
   # sudo su
   # cd /etc/openvpn
    
  • we kopieren vervolgens een voorbeeld-bestand, server.conf naar
   /etc/openvpn/ en we unzippen dit:
   # cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn
   # gzip -d server.conf.gz
    
  • Hierna halen we de /usr/share/easy-rsa directory over naar /etc/openvpn
   # cp -rvpdu /usr/share/easy-rsa/ .
    
 6. aanpassen server.conf
   
  Na uitfilteren van de commentaar lijnen die beginnen met ; en/of # houden we hetvolgende over:
  port 1194
  proto tcp
  dev tun
  ca ca.crt
  cert server.crt
  key server.key # This file should be kept secret
  dh dh1024.pem
  server 10.8.0.0 255.255.255.0
  ifconfig-pool-persist ipp.txt
  push "route 172.16.0.0 255.255.0.0"
  keepalive 10 120
  tls-auth ta.key 0 # This file is secret
  comp-lzo
  user nobody
  group nogroup
  persist-key
  persist-tun
  status openvpn-status.log
  verb 3

  (het is altijd beter commentaar en uitgevinkte opties in je server.conf file te laten staan, maar op deze webpagina is dit overzichtelijker)
   
  dit betekent: ...
   
  port 1194: de poort waarop het transportprotocol UDP of TCP luistert naar REQUESTS
  proto tcp: we gebruiken TCP als transportprotocol
  dev tun: tun cre-eert een VPN in laag 3 // tap cre-eert een VPN in laag 2 als een bridge. Standaard wordt er ge-opteerd voor tun
  ca ca.crt: verwijzing naar het VPN certificaat van de certificate authority - we cre-eren straks zelf een certificate-authority key-paar. crt-bestanden zijn publieke sleutels -- key-bestanden zijn private sleutels.
  cert server.crt: waar staat en hoe heet het certificaat (public key) van deze VPN-server.
  key server.key # This file should be kept secret: de private key van de server
  dh dh1024.pem: de diffie-hellman -file: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange. We gaan deze file straks zelf genereren. Ze hoeft niet geheim te zijn maar wordt gebruikt om een veilige verbinding op te zetten. We gebruiken in deze opzet priemgetallen van 1024 bit, 4096 is aan te raden.
  server 10.8.0.0 255.255.255.0: het netwerk gebruikt door je vpn. Als je verschillende vpn's nodig hebt op je client, en je bent beheerder van de server, kun je de verschillende vpn's andere ip-addressen toekennen.
  ifconfig-pool-persist ipp.txt: een file in /etc/openvpn die ip-adressen toegekend door de vpn-dhcp bevat.
  push "route 172.16.0.0 255.255.0.0": Als de verbinding loopt moet er door de VPN op de client een route worden toegevoegd naar het nu nog onbereikbare NAT-netwerk.
  keepalive 10 120: om de verbinding hoog te houden worden op regelmatige tijdstippen automatische pings vertuurd
  tls-auth ta.key 0 # This file is secret: de TLS-sleutel -- a static pre-shared key (PSK) that must be generated in advance and shared among all peers. This features adds "extra protection" to the TLS channel by requiring that incoming packets have a valid signature generated using the PSK key. If this key is ever changed, it must be changed on all peers at the same time -- de server heeft gewoonlijk parameter 0 -- de client is dan 1.
  comp-lzo: een compressie protocol
  user nobody / group nogroup als linux gebruikers inloggen mag hun linuxaccount niet worden doorgegeven
  persist-key: zorgt ervoor dat re-starts toegelaten zijn (ref. MAN-page)
  persist-tun: Don't close and reopen TUN/TAP device or run up/down scripts
  status openvpn-status.log: OpenVPN log file
  verb 3: er wordt gelogd op verbose nivo 3. 0 geeft alleen fatal errors weer -- 6 en hoger dienen voor debugging -- 3 is gemiddeld.
   

 7. keys (sleutels) genereren
   

  • Diffie-Hellman
    
   We beginnen met CPU-intensief werk. Het zoeken van priemgetallen. Minimum is 1024 bits, algemeen wordt 2048 als veilig gezien. Ik verwijs opnieuw naar dit artikel van wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange
    
   De diffie-hellman key plaats je best in /etc/openvpn
    
   tik het volgende in:
    
   # openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh1024.pem 1024
   openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh1024.pem 1024
   Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
   This is going to take a long time
   ..........................................................................+..................
   ....................................................................+..+........+.....+...
   +............................................................................................
   ...........+..+..++*++*++*

    
   We worden verwittigd dat het lang kan duren. Voor een dh4096 werk je best met snelle processoren.
    
   De puntjes, plussen en sterren betekenen het volgende:

   '.' : A potential prime number was generated.
   '+' : Number is being tested for primality.
   '*' : A prime number was found.

    

  • ta.key
    
   De ta.key hoort ook thuis in de directory /etc/openvpn
   We genereren hem als volgt:
    
   # openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/ta.key
    
   De generatie duurt minder dan een toetsaanslag.
    
  • server en clients sleutel-paren
    
   We werken nu in de directory /etc/openvpn/easy-rsa
   We maken een directory keys om onze sleutels te bewaren:
    
   # cd /etc/openvpn/easy-rsa
   # mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/keys
    
   We vullen eerst variabelen aan in een bestand vars die straks als preset in onze sleutels gebruikt zullen worden:
   # easy-rsa parameter settings
   # ---------------------------
   # NOTE: If you installed from an RPM,
   # don't edit this file in place in
   # /usr/share/openvpn/easy-rsa --
   # instead, you should copy the whole
   # easy-rsa directory to another location
   # (such as /etc/openvpn) so that your
   # edits will not be wiped out by a future
   # OpenVPN package upgrade.
   # ---------------------------
   # This variable should point to
   # the top level of the easy-rsa
   # tree.
   export EASY_RSA="`pwd`"
   # ---------------------------
   # This variable should point to
   # the requested executables
   #
   export OPENSSL="openssl"
   export PKCS11TOOL="pkcs11-tool"
   export GREP="grep"
   # ---------------------------
   # This variable should point to
   # the openssl.cnf file included
   # with easy-rsa.
   export KEY_CONFIG=`$EASY_RSA/whichopensslcnf $EASY_RSA`
   # ---------------------------
   # Edit this variable to point to
   # your soon-to-be-created key
   # directory.
   # WARNING: clean-all will do
   # a rm -rf on this directory
   # so make sure you define
   # it correctly!
   export KEY_DIR="$EASY_RSA/keys"
   # ---------------------------
   # Issue rm -rf warning
   echo NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on $KEY_DIR
   # PKCS11 fixes
   export PKCS11_MODULE_PATH="dummy"
   export PKCS11_PIN="dummy"
   # ---------------------------
   # Increase this to 2048 if you
   # are paranoid. This will slow
   # down TLS negotiation performance
   # as well as the one-time DH parms
   # generation process.
   export KEY_SIZE=1024
   # ---------------------------
   # In how many days should the root CA key expire?
   export CA_EXPIRE=3650
   # ---------------------------
   # In how many days should certificates expire?
   export KEY_EXPIRE=3650
   # ---------------------------
   # These are the default values for fields
   # which will be placed in the certificate.
   # Don't leave any of these fields blank.
   export KEY_COUNTRY="BE"
   export KEY_PROVINCE="VL"
   export KEY_CITY="Mechelen"
   export KEY_ORG="Education"
   export KEY_EMAIL="educ@education.edu"
   export KEY_OU="Education"
   # ---------------------------
   # X509 Subject Field
   export KEY_NAME="EasyRSA"
   # ---------------------------
   # PKCS11 Smart Card
   # export PKCS11_MODULE_PATH="/usr/lib/changeme.so"
   # export PKCS11_PIN=1234
   # ---------------------------
   # If you'd like to sign all keys with the same Common Name, uncomment the KEY_CN export below
   # You will also need to make sure your OpenVPN server config has the duplicate-cn option set
   # export KEY_CN="CommonName"

   Vervolgens voeren we dit 'niet uitvoerbaar' bestand uit met
    
   # source vars
   NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/keys
    
   En we krijgen de mogelijkheid om alle keys te wissen ... (maar doen dit beter niet)
     
   Nu creëren we ca.key
    

   root@vpn-ub14:/etc/openvpn/easy-rsa# ./build-ca
   Generating a 1024 bit RSA private key
   .................................................++++++
   .++++++
   writing new private key to 'ca.key'
   -----
   You are about to be asked to enter information that will be incorporated
   into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank
   For some fields there will be a default value,
   If you enter '.', the field will be left blank.
   -----
   Country Name (2 letter code) [BE]:
   State or Province Name (full name) [VL]:
   Locality Name (eg, city) [Mechelen]:
   Organization Name (eg, company) [Education]:
   Organizational Unit Name (eg, section) [Education]:
   Common Name (eg, your name or your server's hostname) [Education CA]:
   Name [EasyRSA]:
   Email Address [educ2education.edu]:
   root@vpn-ub14:/etc/openvpn/easy-rsa# 

    
   Vervolgens genereren we de sleutels voor onze server:
    
   root@openvpn-srv:/etc/openvpn/easy-rsa # ./build-key-server /etc/openvpn/server

   Generating a 512 bit RSA private key
   ..++++++++++++
   .......++++++++++++
   writing new private key to '/etc/openvpn/server.key'
   -----
   You are about to be asked to enter information that will be incorporated
   into your certificate request.
   What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
   There are quite a few fields but you can leave some blank
   For some fields there will be a default value,
   If you enter '.', the field will be left blank.
   -----
   Country Name (2 letter code) [BE]:
   State or Province Name (full name) [VL]:
   Locality Name (eg, city) [Mechelen]:
   Organization Name (eg, company) [Education]:
   Organizational Unit Name (eg, section) [Education]:
   Common Name (eg, your name or your server's hostname) [/etc/openvpn/server]:
   Name [EasyRSA]:
   Email Address [educ@education.edu]:
   ---
   Please enter the following 'extra' attributes
   to be sent with your certificate request
   A challenge password []:
   An optional company name []:
   Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl-1.0.0.cnf
   Check that the request matches the signature
   Signature ok
   The Subject's Distinguished Name is as follows
   countryName      :PRINTABLE:'BE'
   stateOrProvinceName  :PRINTABLE:'VL'
   localityName     :PRINTABLE:'Mechelen'
   organizationName   :PRINTABLE:'Education'
   organizationalUnitName:PRINTABLE:'Education'
   commonName      :PRINTABLE:'/etc/openvpn/server'
   name         :PRINTABLE:'EasyRSA'
   emailAddress     :IA5STRING:'educ@education.edu'
   Certificate is to be certified until Sep 29 13:17:01 2026 GMT (3650 days)
   Sign the certificate? [y/n]:y
   --
   1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
   Write out database with 1 new entries
   Data Base Updated

   Op de laaste 2 vragen antwoorden we telkens met y

  Soms krijg je de volgende error: ... unable to open '/etc/openvpn/easy-rsa/keys/index.txt'

  Doe dan een root@vpn-ub14:/etc/openvpn/easy-rsa# ./clean-all
  En herbegin ....
   
  Op vergelijkbare wijze kunnen we nu sleutels genereren voor de clients, maar het commando verschilt ...
   
  # ./build-key client01
   
  Ook nu beantwoorden we alle vragen (meestal met [ENTER] en de laatste twee met y. De keys worden opgeslagen in keys. We kijken even: ..

  -rw-r--r-- 1 root root 5608 Sep 29 15:21 client01.crt
  -rw-r--r-- 1 root root 545 Sep 29 15:21 index.txt
  -rw-r--r-- 1 root root  21 Sep 29 15:21 index.txt.attr
  -rw-r--r-- 1 root root  3 Sep 29 15:21 serial
  -rw-r--r-- 1 root root 546 Sep 29 15:21 client01.csr
  -rw------- 1 root root 522 Sep 29 15:21 client01.key

   

 8. openVPN opstarten
   
  Wat hebben we nu?
  We hebben net sleutels gegenereerd,
  We hebben een configuratie.
  We kijken even of de server-sleutels in /etc/openvpn staan:
   
  root@openvpn-srv:/etc/openvpn# ls -l
  total 64
  drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 29 12:07 easy-rsa
  -rw-r--r-- 1 root root 10301 Sep 29 12:57 server.conf
  -rw-r--r-- 1 root root 2427 Sep 29 12:30 ca.crt
  -rw------- 1 root root 3272 Sep 29 12:30 ca.key
  -rw------- 1 root root  636 Sep 29 12:37 ta.key
  -rw-r--r-- 1 root root  245 Sep 29 12:56 dh1024.pem
  -rw------- 1 root root  371 Sep 29 15:32 openvpn-status.log
  -rw-r--r-- 1 root root 5780 Sep 29 15:17 server.crt
  -rw-r--r-- 1 root root  558 Sep 29 15:17 server.csr
  -rw------- 1 root root  522 Sep 29 15:17 server.key
  -rw------- 1 root root  22 Sep 29 15:24 ipp.txt

  Met sudo service openvpn start start je de vpn;
  Kijk in de syslog of het gelukt is ...