home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

samba server (inleiding)

Een samba server gebruikt het SMB (server message block) protocol (soms ook CIFS genoemd) om file- en printer-shares aan te maken.
 
wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
 

 1. installatie
   
  Het packet samba bevat de samba-server. Je kan deze installeren met:
   
  $ sudo apt-get install samba
   
  tijdens de installatie worden een dertigtal pakketten geinstalleerd, o.a.: samba samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs samba-vfs-modules
   
 2. minimale configuratie
   
  Tijdens de installatie wordt een standaard config-file
  /etc/samba/smb.conf
  neergezet, met enkele veelgebruikte opties. Om samba te leren is het echter beter te beginnen met de allereenvoudigste configuratie:
   
  Sla de default config op en begin een nieuwe configuratie:
   
  $ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.example
   
  $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
  [global]
  workgroup=lokaal800
   
  [brussel]
  path=/home/ketje
  comment=eerste share met samba

  In [global] plaatsen we de algemene-configuratie,
  Elke share begint met een share-name tussen vierkante haken, in ons voorbeeld [brussel]
   

 3. de geshare-de directory
   
  • Maak met sudo de directory /home/ketje aan.
   $ sudo mkdir /home/ketje
    
  • Verifieer dat iedereen leesrechten of iedereen er leesrechten op heeft.
   $ ls -l /home
   drwxr-xr-x 2 root root 20480 jun 9 22:05 ketje
   drwxr-xr-x 3 user user 4096 jun 9 21:40 user
  • Zet er iets in ...
   dat kan bvb met onderstaande find ...
   $ cd /home/ketje
   $ sudo find /usr/share -iname *doc -exec cp -v {} . \;
   '/usr/share/bash-completion/completions/pydoc' -> './pydoc'
   '/usr/share/bash-completion/completions/asciidoc' -> './asciidoc'
   '/usr/share/bash-completion/completions/perldoc' -> './perldoc'
   ...
   cp: omitting directory '/usr/share/vim/vim74/doc'
   cp: omitting directory '/usr/share/groff/1.22.3/tmac/mdoc'

    

 4. test de configuratie
   
  $ testparm
  Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
  rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
  Processing section "[brussel]"
  Loaded services file OK.
  Server role: ROLE_STANDALONE
   
  Press enter to see a dump of your service definitions <enter>
   
  # Global parameters
  [global]
  workgroup = LOKAAL800
  idmap config * : backend = tdb
   
  [brussel]
  path = /home/ketje

   

 5. gebruikers
   
  We kunnen niet verder testen zonder samba-gebruikers, een samba-gebruiker bestaat zowel als linux-gebruiker, en als samba-gebruiker:
   
  $ sudo useradd jan
  $ sudo smbpasswd -a jan
  New SMB password: sdf12345
  Retype new SMB password: sdf12345
  Added user jan.
   
 6. alle smbusers opvragen
   
  $ sudo pdbedit -L -v
  -L to list users.
  -v to be verbose.
   
 7. lokaal testen op de server met smbclient
   
  $ sudo apt install smbclient
   
  $ smbclient -L localhost -U jan
  Enter jan's password:
  Domain=[LOKAAL800] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
   
  Sharename    Type   Comment
  ---------    ----   -------
  brussel     Disk   
  IPC$      IPC    IPC Service (Samba 4.3.11-Ubuntu)
  Domain=[LOKAAL800] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
   
  Server        Comment
  ---------      -------
   
  Workgroup      Master
  ---------      -------
  SOLAR2001      LX11
  WORKGROUP      UBU16-SRV-01

   
  $ smbclient //localhost/brussel -U jan
  Enter jan's password:
   
  Domain=[LOKAAL800] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.3.11-Ubuntu]
   
  smb: \> ls

  .             D    0 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  ..            D    0 Fri Jun 9 21:40:25 2017
  pydoc           N   986 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  asciidoc         N   1179 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  manpage.example.mdoc   N   3811 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  perldoc          N   3569 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  puppetdoc         N   9792 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  munindoc         N   335 Fri Jun 9 22:05:54 2017
  javadoc          N   8288 Fri Jun 9 22:05:54 2017
      15865808 blocks of size 1024. 12395384 blocks available

  smb: \> exit
   

 8. testen vanaf de windows command line
   
  bert-memes-1

   
  C:\> NET USE L: \\172.16.31.123\brussel /USER:jan
  The password or user name is invalid for \\172.16.31.123\brussel.
  Enter the password for 'jan' to connect to '172.16.31.123': sdf12345
  The command completed successfully.
   
  C:\> L:
   
  L:\> dir

  Volume in drive L is brussel
  Volume Serial Number is 09BE-125A
  Directory of L:\
  09/06/2017 01:23  <DIR>     .
  09/06/2017 01:22  <DIR>     ..
  09/06/2017 01:23      9.792 puppetdoc
  09/06/2017 01:23      8.6288 javadoc
        8 File(s)   1.654.652 bytes

   

 9. meer ...
   
  • Om te kunnen schrijven op je share voeg je het volgende toe in de /etc/samba/smb.conf onderaan je share declaratie:
    
   writable=yes
    
  • Je kan ook alle homedirectories van je sambaserver sharen door de volgende declaraties toe te voegen:
    
   [homes]
   writable=yes

    
   na beide aanpassingen ziet smb.conf er dan uit als volgt:

   [global]
   workgroup=lokaal800
    
   [brussel]
   path=/home/ketje
   comment=kommentaar
   writable=yes
    
   [homes]
   writable=yes

    

 10. version
   
  $ samba --version
  Version 4.3.11-Ubuntu
   
 11. documentatie:
   
  https://www.samba.org/samba/docs/
   
  samba

   

 12. samba service beheer
   
  samba bestaat uit twee daemons: smbd en nmbd.
   
  In de man-pagina's staat het volgende:
  smbd - server to provide SMB/CIFS services to clients
  nmbd - NetBIOS name server to provide NetBIOS over IP naming services to clients
   
  smbd zorgt dus voor de share, nmbd voor de vertaling van netbiosnames naar IP en omgekeerd.
   
  Zoals de meeste services in ubuntu16 wordt hier ook gebruik gemaakt van systemd om de daemons te beheren:
   
  $ sudo systemctl status smbd
  ● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
  Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since za 2017-06-10 13:27:08 CEST; 40min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1474 ExecReload=/etc/init.d/smbd reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 886 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 3
  Memory: 38.0M
   CPU: 214ms
  CGroup: /system.slice/smbd.service
      ├─ 954 /usr/sbin/smbd -D
      ├─ 992 /usr/sbin/smbd -D
      └─1114 /usr/sbin/smbd -D
   
  jun 10 13:27:04 ubu16-01 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
  jun 10 13:27:08 ubu16-01 smbd[886]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
  jun 10 13:27:08 ubu16-01 smbd[886]:  ...done.
  jun 10 13:27:08 ubu16-01 systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
  jun 10 13:27:10 ubu16-01 smbd[954]: [2017/06/10 13:27:10.675744, 0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  jun 10 13:27:10 ubu16-01 smbd[954]:  STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
  jun 10 13:50:59 ubu16-01 systemd[1]: Reloading LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
  jun 10 13:50:59 ubu16-01 smbd[1474]: * Reloading /etc/samba/smb.conf smbd
  jun 10 13:50:59 ubu16-01 smbd[1474]:  ...done.
  jun 10 13:50:59 ubu16-01 systemd[1]: Reloaded LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).

  $ sudo systemctl status nmbd

  ● nmbd.service - LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)
  Loaded: loaded (/etc/init.d/nmbd; bad; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since za 2017-06-10 13:27:11 CEST; 43min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1129 ExecStart=/etc/init.d/nmbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 1
  Memory: 2.1M
   CPU: 163ms
  CGroup: /system.slice/nmbd.service
      └─1232 /usr/sbin/nmbd -D
   
  jun 10 13:27:11 ubu16-01 nmbd[1129]:  ...done.
  jun 10 13:27:11 ubu16-01 systemd[1]: Started LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd).
  jun 10 13:27:11 ubu16-01 nmbd[1232]: [2017/06/10 13:27:11.222804, 0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  jun 10 13:27:11 ubu16-01 nmbd[1232]:  STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]: [2017/06/10 13:27:34.286076, 0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]:  *****
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]:  
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]:  Samba name server UBU16-SRV-01 is now a local master browser for workgroup LOKAAL800 on subnet 192.168.5.240
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]:  
  jun 10 13:27:34 ubu16-01 nmbd[1232]:  *****

   
  De standaard systemctl functies:
  status, start, stop, restart, reload, enable, disable
  zijn beschikbaar.
   

 13. samba client
   
  http://old.linux800.be/lx-svs-info-samba-client.php