home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

groepen


 1. maak 2 users: brigitte en lenny

 2. maak met sudo in /home/lenny een directory met als naam bazaar

 3. in bazaar maak je 2 files met de namen lenny_only en lenny_en_brigitte

 4. maak lenny eigenaar van bazaar en de files in deze directory

 5. kijk of de group users bestaat in /etc/group

  $ less /etc/group

  -> als de group users niet bestaat maak ze dan met

  $ sudo groupadd users

 6. zorg dat lenny en brigitte in de nevengroep users zitten

  $ sudo usermod -a -G users lenny
  $ sudo usermod -a -G users brigitte
   
  de optie -G zet lenny en brigitte in de groep users
  de optie -a zorgt ervoor dat lenny en brigitte in andere groepen blijven zitten ...
  (-G alleen verwijdert de user anders uit andere groepen, behalve de hoofdgroep)

 7. in punt 4 werd lenny al eigenaar van de directory bazaar; maak nu ook de group users groepeigenaar van die directory.

 8. zorg er tenslotte voor (als lenny) dat brigitte de file lenny_only niet kan aanpassen maar de file lenny_en_brigitte wel.
   
 9. selecteer de onzichtbare text hieronder voor een mogelijke oplossing ....
   

  fons@e-brain:~$ sudo useradd -m brigitte
  [sudo] password for fons: ****
   
  fons@e-brain:~$ sudo useradd -m lenny
   
  fons@e-brain:~$ sudo passwd brigitte
  Enter new UNIX password: ****
  Retype new UNIX password: ****
  passwd: password updated successfully
   
  fons@e-brain:~$ sudo passwd lenny
  Enter new UNIX password: ****
  Retype new UNIX password: ****
  passwd: password updated successfully
   
  fons@e-brain:~$ cd /home/lenny/
  fons@e-brain:/home/lenny$ sudo mkdir bazaar
  fons@e-brain:/home/lenny$ sudo chown lenny:lenny bazaar
  fons@e-brain:/home/lenny$ cd
   
  fons@e-brain:~$ grep users /etc/group
  users:x:100:
   
  fons@e-brain:~$ sudo usermod -a -G users lenny
  fons@e-brain:~$ sudo usermod -a -G users brigitte
  fons@e-brain:~$ grep users /etc/group
  users:x:100:lenny,brigitte
   
  fons@e-brain:~$ su lenny
  Password: ****
  lenny@e-brain:/home/fons$ cd
   
  lenny@e-brain:~$ chgrp users bazaar
  lenny@e-brain:~$ ls -l
  total 4
  drwxr-xr-x 2 lenny users 4096 Mar 12 11:58 bazaar
   
  lenny@e-brain:~$ chmod 775 bazaar
  lenny@e-brain:~$ cd bazaar
  lenny@e-brain:~/bazaar$ nano lenny_only
  lenny@e-brain:~/bazaar$ nano lenny_n_brigitte
  lenny@e-brain:~/bazaar$ ls -l
  total 8
  -rw-rw-r-- 1 lenny lenny 7 Mar 12 12:00 lenny_n_brigitte
  -rw-rw-r-- 1 lenny lenny 5 Mar 12 12:00 lenny_only
   
  lenny@e-brain:~/bazaar$ chgrp users lenny_n_brigitte

lenny@e-brain:~/bazaar$ exit
exit
 
fons@e-brain:~$ su brigitte
Password: ****
 
brigitte@e-brain:/home/fons$ cd /home/lenny/bazaar/
brigitte@e-brain:/home/lenny/bazaar$ nano lenny_only
brigitte@e-brain:/home/lenny/bazaar$ ## [ Read 1 line (Warning: No write permission) ]
brigitte@e-brain:/home/lenny/bazaar$ nano lenny_n_brigitte
brigitte@e-brain:/home/lenny/bazaar$ ## ok